סל הקניות

סגור

תקנון שימוש

תקנון שימוש באתר

מבוא 

 1. האתר begoodny.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "ביגוד אן וואי בע"מ", ח.פ. 515869626 שמשרדה הרשום ברח' האלוף דוד 11 ראשון לציון (להלן: "ביגוד אן וואי")
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"). הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן: באתר.
 3. לצורך תקנון זה, "משתמש" – הינו כל אדם, לרבות חברה, אשר עושה שימוש ו/או פעולה באתר.
 4. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, וזאת בכפוף למילוי כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (קרי, מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: " האפוטרופוסים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על האפוטרופוסים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים, וזאת בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי משתמש קטין באתר מהווה הסכמה של אותו משתמש קטין ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ביגוד אן וואי, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. 

תנאים כלליים 

 1. מובהר כי ביגוד אן וואי רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. ביגוד אן וואי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ביגוד אן וואי ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 

שירותים המוצעים באתר 

אתר ביגוד אן וואי מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של ביגוד אן וואי. מובהר כי ביגוד אן וואי רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי ביגוד אן וואי אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וביגוד אן וואי תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי ביגוד אן וואי רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף ביגוד אן וואי בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה הטוב של ביגוד אן וואי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לביגוד אן וואי את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי ביגוד אן וואי תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של ביגוד אן וואי תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לביגוד אן וואי מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ביגוד אן וואי ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ביגוד אן וואי בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור. 

 אחריות, אבטחה ופרטיות

 ביגוד אן וואי ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ביגוד אן וואי אשר מספרו הוא 700064199, כאשר אחת ממטרותיו הינה דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ביגוד אן וואי במייל support@begoodny.com ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ביגוד אן וואי באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר ביגוד אן וואי. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ביגוד אן וואי מאחר וביגוד אן וואי נעזרת בחברה חיצונית [PAY PLUS] לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ביגוד אן וואי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ביגוד אן וואי ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביגוד אן וואי. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ביגוד אן וואי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ביגוד אן וואי מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ביגוד אן וואי תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בביגוד אן וואי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ביגוד אן וואי לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ביגוד אן וואי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ביגוד אן וואי תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ביגוד אן וואי, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ביגוד אן וואי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ביגוד אן וואי, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ביגוד אן וואי, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ביגוד אן וואי בלא קבלת הסכמת ביגוד אן וואי מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ביגוד אן וואי לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת ביגוד אן וואי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ביגוד אן וואי מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ביגוד אן וואי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם ביגוד אן וואי בע"מ, שם המותג (ביגוד אן וואי), סימני המסחר של ביגוד אן וואי (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של ביגוד אן וואי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ביגוד אן וואי ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם ביגוד אן וואי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 

דין ושיפוט 

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי)  בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.